Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής: Παρέμβαση του Γεν. Γραμματέα Μ. Κλάπα

  • πηγή:Cai Ling / Wu Jiali / Wang Hongpu /Eleni Mpilia
  • ημερομηνία έκδοσης:2017-11-04 23:38:24
  • Προβολές:
  • 3267

Με αφορμή τα ερωτήματα των αναγνωστών μας για τις προυποθέσεις και τις διαδικασίες απόκτησης άδειας παραμονής για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειάς τους, αποφανθήκαμε στο Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής  Πολιτικής, κύριο Μ. Κλάπα.

  Η Cai Ling, η Μiko Woo, o κ.Μ. Κλάπας και η Ελένη Μπίλια (από αριστερά)
 

-C.G.Times: Πώς μπορούν οι αλλοδαποί, που ζουν στην Ελλάδα, να αποκτήσουν άδεια παραμονής;
 
κ.Μ.Κλάπας: Αναφορικά με την πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση, να σημειωθεί ότι κανόνας της Μεταναστευτικής Νομοθεσίας είναι η διαδικασία κατάθεσης αίτησης για την χορήγηση άδειας διαμονής σε έναν πολίτη τρίτης χώρας να άρχεται πριν την είσοδό του στην Ελλάδα, με την είσοδο του ενδιαφερόμενου με Θεώρηση Εισόδου και όχι ενόσω βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Ο πολίτης τρίτης χώρας, που έχει λάβει Θεώρηση Εισόδου στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους που προβλέπονται από τις διατάξεις του μεταναστευτικού νόμου οφείλει, μετά την είσοδο του στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής, εφόσον φυσικά πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
 
- C.G.Times: Σε ποιες υπηρεσίες μπορεί να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος την αίτηση για την απόκτηση άδειας παραμονής;  
 
-κ.Μ.Κλάπας: Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαμονής κατατίθενται στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος ή στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για κάποιες ειδικές κατηγορίες αδειών διαμονής. 
 
- C.G.Times: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά  των αδειών παραμονής; 
 
-κ.Μ.Κλάπας: Στο σημείο αυτό, αναφορικά με την διαδικασία της αίτησης και χορήγησης της άδειας διαμονής, θα πρέπει να τονιστεί, ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατ’ επιταγή, της υποχρεωτικής εφαρμογής των διατάξεων των Κανονισμών 1030/2002 και 380/2008, υλοποίησε, από τις 20 Φεβρουαρίου 2017, την «Ηλεκτρονική Άδεια Διαμονής», η οποία αντικατέστησε τον μορφότυπο με τον οποίο εκδίδονταν οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, έως σήμερα. Συγκεκριμένα, οι άδειες διαμονής δεν εκδίδονται πλέον με την μορφή της αυτοκόλλητης ετικέτας, η οποία επικολλούταν επί του διαβατηρίου ("βινιέτα"), αλλά με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου, το οποίο έχει τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας και περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησης του αλλοδαπού, τα απαιτούμενα βιομετρικά δεδομένα (ψηφιακή φωτογραφία προσώπου και δύο ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα), καθώς και ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων ("RF Chip"), ως μέσο αποθήκευσης των δεδομένων αυτών.
 
Ο Γ.Γ. κ.Μ. Κλάπας και οι δημοσιογράφοι της China Greece Times, Wu Jiali και Cai Ling

 
- C.G.Times: Υπάρχουν κάποιες ειδικές κατηγορίες αλλοδαπών, που μπορούν να παραμείνουν στη χώρα χωρίς άδεια παραμονής; 
 
-κ.Μ.Κλάπας: Σημειώνουμε ότι κάποιες ειδικές κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται για βραχυχρόνιο διάστημα (μέχρι ένα έτος) προβλέπεται να εισέρχονται με Εθνική Θεώρηση Εισόδου χωρίς να απαιτείται η έκδοση άδειας διαμονής. Οι ειδικές κατηγορίες αυτές αφορούν την εποχική εργασία, τους αλιεργάτες, τους αρχηγούς οργανωμένων ομάδων τουρισμού, πολίτες τρίτων χωρών, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών.
 
- C. G. Times: Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τους πολίτες, που βρίσκονται στη χώρα, αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει τις νόμιμες διαδικασίες; 
 
-κ.Μ.Κλάπας: : Όσοι πολίτες τρίτων χωρών βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα παρατύπως, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για την τακτοποίηση της διαμονής τους εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι προς τούτο. Συγκεκριμένα μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής για την προστασία τους α) σε θύματα εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, β) στην περίπτωση συνδρομής άλλων ανθρωπιστικών λόγων (π.χ. ανθρωπιστικό καθεστώς ασύλου, θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών πράξεων, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, πρόσωπα που παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα ψυχικής εξάρτησης κλπ) και γ) στην περίπτωση συνδρομής εξαιρετικών λόγων λόγω μακροχρόνιας διαμονής στη Χώρα και ύπαρξης ιδιαίτερων δεσμών με τη Χώρα.
 
-C.G.Times: Ποιοι είναι οι στόχοι του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής;
 
-κ.Μ.Κλάπας: Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, της οποίας έχω την τύχη να είμαι επικεφαλής, ανταποκρινόμενη στον βασικό στόχο που είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης, έχει ως βασικές κατευθυντήριες αρχές τις εξής:
-Την προώθηση της πρόσβασης των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη νόμιμα στην Ελλάδα, σε καθεστώτα μακράς διαμονής και ενταξιακού προσανατολισμού,
-την ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων για την διαμόρφωση μιας πολιτικής μετανάστευσης για εργασία, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς εργασίας,
-την προσέκλυση επενδύσεων μεγάλης ή μεσαίας κλίμακας μέσω την δημιουργίας ενός ελκυστικού περιβάλλοντος επένδυσης,
-την διευκόλυνση της μετανάστευσης για λόγους έρευνας και σπουδών με στόχο την μετεξέλιξη της χώρας μας σε ένα περιβάλλον προαγωγής της γνώσης και της επιστήμης,
-την ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των νομίμων μεταναστών στην ελληνική κοινωνία με σεβασμό των πολιτισμικών χαρακτηριστικών.

Ο Γ.Γ κ. Μ.Κλάπας και οι συνεργάτες του
 
-C.G.Times: Πόσοι διαφορετικοί τύποι αδειών υπάρχουν;
 
- κ. Μ.Κλάπας: Στο πλαίσιο που ορίζει τα όρια δράσης της μεταναστευτικής πολιτικής, με τον Ν.4251/2014μειώθηκαν οι τύποι αδειών διαμονής, από πενήντα(50) που προβλέπονταν σε παλαιότερα νομοθετήματα, σε έξι (6) κατηγορίες Αδειών οι οποίες περιλαμβάνουν περαιτέρω δεκαεννέα (19) τύπους που περιγράφονται αναλυτικά στον προαναφερθέντα Νόμο. Οι προαναφερθείσες έξι (6) γενικές κατηγορίες αδειών είναι οι ακόλουθες:
-Άδειες Διαμονής για Εργασία και Επαγγελματικούς λόγους  -Άδειες Διαμονής για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς και άλλους λόγους. -Άδειες Διαμονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελματικής κατάρτισης.  -Άδειες Διαμονής για θύματα εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης μεταναστών. -Άδειες διαμονής για οικογενειακή επανένωση.  -Άδειες Διαμονής Μακράς Διάρκειας.
 
-C.G.Times: Πώς θα μπορούσαν οι εν λόγω κατηγορίες αδειών να χαρακτηριστούν περαιτέρω;
 
- κ.Μ.Κλάπας: Θα μπορούσαμε να τις χωρίσουμε σε άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο, όπως αυτό έχει ενσωματωθεί στην νομοθεσία της Χώρας μας. Τέτοιοι τύποι Αδειών είναι οι παρεχόμενες για σπουδές και εθελοντική υπηρεσία, σε θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών, για επιστημονική έρευνα, για οικογενειακή επανένωση ή δυνάμει της Οδηγίας για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Πολιτών της Ε.Ε. και των μελών των οικογενειών τους. οι Άδειες με τις οποίες αποδίδεται το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και οι άδειες για απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης (μπλε κάρτα). Όπως προαναφέρθηκε, προβλέπεται ακόμη η δυνατότητα εισόδου για εποχική εργασία, σύμφωνα με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία, με Εθνική Θεώρηση Εισόδου χωρίς να απαιτείται η έκδοση άδειας διαμονής, ενώ σήμερα προωθούνται ρυθμίσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε ενδοεταιρικά μετακινούμενους, 
II) Άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το Εθνικό Δίκαιο, σημαντικότερες των οποίων είναι οι Άδειες Διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα, όπου προβλέπεται η χορήγηση αδειών για επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία, ύψους τουλάχιστον 250.000,00 ευρώ. Οι «μόνιμες άδειες διαμονής επενδυτή» που χορηγούνται σε ιδιοκτήτες ακινήτων ύψους τουλάχιστον 250.000,00 ευρώ, και οι Άδειες για στελέχη εταιρειών (θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών καθώς και ημεδαπών εταιρειών που ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα).
 
-C.G.Times: Υπάρχει κάποια ιστοσελίδα στην οποία θα μπορούσε ο ενδιαφερόμενος να βρει περαιτέρω πληροφορίες;
 
- κ.Μ.Κλάπας: Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε ενδιαφέρεται να εμβαθύνει στους ανωτέρω τύπους Αδειών Διαμονής καθώς και στα αντίστοιχα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται ανά τύπο Αδείας Διαμονής, δύναται να ανατρέξει στον νέο ιστοχώρο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής: www.immigration.gov.gr στον οποίο υπάρχει ξεχωριστή ιστοσελίδα η οποία περιλαμβάνει το σύνολο της Ελληνικής Μεταναστευτικής Νομοθεσίας. Η εν λόγω ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και στην Αγγλική γλώσσα. Στην ιστοσελίδα αυτή είναι ανηρτημένη και η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που περιλαμβάνει αναλυτικά τα γενικά και ειδικά δικαιολογητικά κάθε τύπου άδειας διαμονής (Κ.Υ.Α. 30825/2014, όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 68019/2015). Στον ίδιο ιστότοπο επίσης, δύναται οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να ανατρέξει και σε σχετικά στατιστικά στοιχεία τα οποία είναι αξιόπιστα, συγκρίσιμα και επικαιροποιημένα (μεταφορτώνονται μηνιαίως) και αποτελούν βασικό εργαλείο διαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων της Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου μας.
 
-C.G.Times: Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση της άδειας παραμονής από την ημερομηνία κατάθεσης των διακιολογητικών;
 
- κ.Μ.Κλάπας:Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση αδειών διαμονής, εφόσον τα δικαιολογητικά της εκάστοτε άδειας διαμονής για την οποία αιτούνται είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, ήτοι την επονομαζόμενη ως «Μπλε Βεβαίωση», η οποία και ισχύει έως ότου η αρμόδια υπηρεσία χορηγήσει τον οριστικό τίτλο άδειας διαμονής. Ο κάτοχος της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης διαμένει νομίμως στη χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει, έχει δικαίωμα να ταξιδέψει στην χώρα καταγωγής του αλλά και να πραγματοποιήσει συναλλαγές με οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία δεδομένου ότι ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης, απολαύει των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια διαμονής που αιτείται. 
Σχετικά με τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για την παραλαβή του οριστικού τίτλου διαμονής, αυτός ποικίλλει αναλόγως της υπηρεσίας η οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή και επεξεργασία της αίτησης αλλά και της κατηγορίας αυτής. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι στην πλειοψηφία των αιτημάτων, οι άδειες εκδίδονται εντός διμήνου με εξαίρεση κυρίως τις Υπηρεσίες του Νομού Αττικής, όπου συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος πληθυσμός μεταναστών με συνέπεια να παρατηρούνται καθυστερήσεις. Σε κάθε περίπτωση, έχει δοθεί εντολή για την ταχεία έκδοση των αδειών διαμονής που έχουν αναπτυξιακό προσανατολισμό, όπως τις άδειες διαμονής επενδυτών, των ιδιοκτητών ακινήτων κλπ..
 
-C.G.Times: Πώς μπορεί ένας Κινέζος να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια;
 
 -κ.Μ.Κλάπας: Ένας πολίτης τρίτης χώρας είτε είναι Κινέζος είτε οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας, μπορεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια μετά από επτά(7) έτη νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα εφόσον κατέχει έναν από τους τίτλους διαμονής τους οποίους θέτει ως προϋπόθεση, ο Κώδικας Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004, όπως ισχύει). Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών στο οποίο πρόσφατα συστάθηκε Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας.
 
-C.G.Times: Ποιος είναι ο αριθμός των Κινέζων που ζουν στην Ελλάδα;
 
-κ.Μ.Κλάπας: Εκ των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους Κινέζους πολίτες οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα με ημερομηνία αναφοράς την 30η Σεπτεμβρίου 2017, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των εκδοθεισών αδειών οι οποίες συνολικά ανέρχονται στις 6.332, εξαιρώντας τα μέλη οικογένειας όλων των κατηγοριών,αφορά ιδίως σε άδειες διαμονής για Επενδυτικούς σκοπούς, σε Άδειες Διαμονής Δεκαετίας, για Εργασία και τέλος για Εξαιρετικούς λόγους. 
 
Cai Ling / Wu Jiali / Wang Hongpu /Eleni Mpilia