Είστε εδώ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ > ΝΕΑ > 查看详情

Αναθεωρημένος νόμος για τον περιορισμό της ρύπανσης από στερεά απόβλητα

  • πηγή:China Greece Times
  • ημερομηνία έκδοσης:2020-09-23 17:24:30
  • Προβολές:
  • 702

Ένας αναθεωρημένος νόμος για την πρόληψη και τον έλεγχο της περιβαλλοντικής ρύπανσης από στερεά απόβλητα τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου και αφορά τη σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών στερεών αποβλήτων.
Προκειμένου να προωθηθεί η ταξινόμηση των απορριμμάτων, η κεντρική κυβέρνηση θα διατυπώσει γενικές αρχές και οι τοπικές κυβερνήσεις θα θεσπίσουν κανονισμούς με βάση τις τοπικές συνθήκες, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο νόμο.
Τα γεωργικά, τα επικίνδυνα απόβλητα καθώς και τα απόβλητα από κατασκευές, θα τεθούν σε ένα αυστηρότερο σύστημα διαχείρισης και θα επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις στους παραβάτες.                  (Πηγή: Cri Greek)